China: Zesco Shipyard

Dry Dock No. 1:

  • Length: 360m
  • Breadth: 76m
  • Depth: 14m

Dry Dock No. 2:

  • Length: 310m
  • Breadth: 54m
  • Depth: 13m

Dry Dock No. 3:

  • Length: 380m
  • Breadth: 81m
  • Depth: 14m

View the ZESCO catalogue below.